Borgerne i Gernersgade og Krusemyntegade sender et budskab til kommunalpolitikerne: Bymiljø betyder noget.
søn. 30. maj kl. 14.58
Kære Ninna Hedeager Olsen & TMU medlemmer,
Der var stor opbakning fra gadens & kvarterets beboere i fredags, og det blev besluttet, at vi fastholder blokering af gaden men at vi naturligvis lader arbejderne få deres maskiner ud mandag morgen som aftalt med TMF. Jeg vil opfordre TMU´s medlemmer om mandag, at beslutte der IKKE udlægges et lag midlertidig asfalt, men at vores brosten kommer tilbage snarest mulig. Gaden vil i mellemtiden blive brugt af kvarterets beboere til fællesspisning og gadearrangementer.
Sagen opsummeret:
TMF har besluttet at fjerne en perfekt udlagt belægning af brosten – se vedhæftede foto – hvilket er helt uforståeligt idet:
  • Det strider imod TMF/TMU´s eget renoveringsprospektet hvori der står beskrevet, at gader & bygninger skal tale sammen. Bygningerne i Gernersgade er enten fredet eller bevaringsværdig kategori 3.
  • Det strider imod kommunens eget slogan om at “Genbrug er guld”.
  • Det strider politisk imod miljøhensyn, idet brosten sikre nedsivning af regnvandet.
  • Det strider imod sund fornuft, miljøhensyn & økonomisk hensyn, at udlægge midlertidig asfalt, fremfor hurtigt at arrangere brolæggere til at udbedre “skaderne”.
  • Der er fremlagt et budget fra TMF til TMU på kr. 9 mio. Hvilket vi bestrider. Se billedet – belægningen er den samme som vi har flere steder i kvarteret. Den er holdbar til den eksisterende trafik, lå flottere end i mange andre af vores gader i kvarteret og ville højst koste en mindre genopretning på enkelte strækninger.
TMF har fra begyndelsen argumenteret med, at man renoverede 1:1 hvorfor man mente, at det ville være naturligt at erstatte et tyndt lag asfalt, på vores brosten, med et kæmpe lag asfalt UDEN vores brosten. Det er på INGEN måde en 1:1 renovering, og efter vi har argumenteret imod dette og man anerkender at det ikke er 1:1, er vi blevet mødt med følgende årsagsforklaringer til hvorfor man erstatter med ren asfalt:
* Ved boreprøver i 2017 har man konstateret at belægningen ikke kan holde til de trafikale forhold. Det holder ganske enkelt (heller) ikke.
Belægningen der kom frem da det tynde asfalt var fjernet, er lagt på samme tid som belægningen i den parallel gade, Krusemyntegade, hvor man ingen problemer har med kørsel i gaden.
* Brostenene skaber støj fra bilerne, og man mener at beboerne i området ikke ønsker dette.
Beboerne i området ønsker brosten fremfor asfalt, af flere årsager. INGEN har givet udtryk for at det er støjende, og vi kan fra andre steder i kvarteret konstatere at brostenene sikrer, at farten sænkes, børnefamilierne kan   høre når der kommer en bil hvis børnene leger i gaden, og brostene taler sammen med de fredet & bevaringsværdige ejendomme som Nyboder kvarteret er domineret af.
* Det vil koste ekstra at udlægge brosten.
Ingen kan forstå hvordan TMF er kommet frem til et tillægsbudget på kr. 9 mio. for at udlægge brostenene, som lå der forvejen (se foto). Vi ser en besparelse på miljø & økonomi ved at lade de eksisterende brosten blive liggende. Se billederne der viser at der flere steder i kvarteret er udlagt asfalt ovenpå brosten, og at man derfor må kunne forvente at fjerne asfalten og “genbruge” den oprindelige belægning.
* TMF informerer os om, at politikerne ikke har ønsket at bevillige ekstra budget for at udlægge brosten.
TMF har, såvidt vi er informeret, fremlagt et budget på kr. 9 mio. for at udlægge brostenene, hvilket ingen beboere kan se er realistisk. Det er sandsynligt, at politikerne (TMU´s medlemmer), har taget en beslutning på det   forkerte grundlag. Om man ansatte 10 brolæggere pr. Kr. 50.000,- pr mand i en måned + materialer, til at renovere den eksisterende belægning, har vi svært ved at komme over én million.
Dette uden at modregne besparelsen for bortkørsel af brosten, udlægning af asfalt mm.
Konklusion:
Det tyder på, at TMU´s medlemmer har taget en beslutning på et forkert grundlag bestående af fejlberegninger og forkerte oplysninger om underlaget, samt at TMF ikke efterlever eget renoveringsprospekt og TMU´s øvrige retningslinjer.
Vi ønsker: 
 
Vi håber på TMU´s medlemmer derfor vil bede TMF genoprette fejlen, og sikre at brostenene kommer tilbage hurtigst mulig samt at den resterende del af renoveringsplanen i vores kvarter ændres til at man KUN fjerner asfalten og lader de eksisterende brosten blive.
Sagen dækkes af diverse medier, og vi vil naturligvis fortsat sikre at de bliver opdateret på hvilke beslutninger der tages i sagen, samt søge yderligere dækning. Seneste dækning i sagen:
Denne mail er delt med (cc) TMU´s medlemmer, formand for lokal udvalget, Bent Lohmann, Formand for arkitekturoprøret, Jep Loft, samt naboer i kvarterets foreninger som holder deres medlemmer orienteret i sagen.
NB! Der er vedlagt et par stemningsbilleder fra vores kvarter-komsammen i fredags og forventer at gentage disse, i kommende uge. I skal alle være meget velkomne.
Med Venlig Hilsen
 
Lean Milo
Medlem af Lokal Udvalget Indre By